Миколаївський будівельний коледж

3

Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури – добре вiдомий навчальний заклад як в Українi, так i далеко за її межами, ІІ рiвня акредитацiї.
МБК КНУБА здійснює підготовку бакалаврів  і молодших спеціалістів за напрямами «Будівництво і архітектура», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка».

На денному і заочному відділеннях коледжу займаються 790 студентів.
Ліцензований обсяг прийому в коледж на денне відділення становить 250 осіб, заочне 200 осіб.
Прийом до коледжу ведеться на базі повної та базової загальної середньої освіти.
За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував  біля 40 тис. спеціалістів.
У навчальному процесі застосовуються новітні освітні технології (сучасні спеціальні комп’ютерні програми,інформаційні, ділові ігри та інше).
Значний крок зроблено навчальним закладом  по впровадженню в навчальний процес коледжу кредитно-модульної  системи оцінки знань студентів КМСОНП , введена в дію з 2007 року.
Забезпеченість навчально-методичною літературою складає 100%. Бібліотечний фонд налічує близько 65 тисяч екземплярів і постійно поповнюється.
Навчальна практика проводиться у навчальних майстернях під керівництвом майстрів виробничого навчання. Усі студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, укомплектовані справним робочим обладнанням і інструментом, а також контрольно-вимірювальними інструментами, приладами і пристосуваннями.

Технологічна і преддипломна практика проводиться безпосередньо на будівельних підприємствах згідно з договорами і листами відповідних підприємств, які після закінчення навчання приймають випускників до себе на роботу. Це дозволяє кожному студенту за роки навчання крім основної спеціальності отримати кілька або одну споріднені з основною робітничих професій.

Основними завданнями та напрямами діяльності Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури  є:

—   розвиток коледжу як регіонального освітнього і наукового центру підготовки кадрів для будівельного виробництва, науки, освіти, культури, економічної і соціальної діяльності;
—   підвищення рівня кадрового потенціалу коледжу;
—   створення системи поточної перспективної оцінки ринку інтелектуальної праці;
—   відкриття нових спеціальностей з метою підготовки кадрів відповідно потреб ринку праці;
—   удосконалення нормативної бази коледжу, структури і методів управління та розвитку системи виховної роботи;
—   розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури коледжу.

4 5

Додаткова інформація на сайті МБК : mbk.mk.ua