Статут

СТАТУТ

Творчої спілки «Миколаївська  обласна  організація
Національної спілки архітекторів України»

( нова редакція )

м. Миколаїв,  2018

 1. Загальні положення 
 1. Творча спілка «Миколаївська обласна організація Національної спілки архітекторів України» (далі «Організація») є підрозділом всеукраїнської творчої спілки — суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів Миколаївської області, науковців, інших фахівців, зайнятих в галузі архітектури та містобудування, архітектурної теорії та критики, фахової архітектурної освіти, має фіксоване членство і діє на підставі чинного Статуту.
 2. Діяльність Організації покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, покращенню архітектурного середовища населених міст України, підняттю престижу архітектурної професії, об’єднанню зусиль членів Спілки по вирішенню фахових творчих, нормативно-правових та соціально-економічних питань.
 3. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законів України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про архітектурну діяльність», інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність творчих спілок та регламентують умови здійснення архітектурної і містобудівної діяльності Статуту Національної спілки архітекторів України (далі НСАУ) та цього Статуту.
 4. Діяльність Організації поширюється на територію Миколаївської області.
 5. Організація діє на принципах добровільного об’єднання її членів, самоврядування (є самоврядною організацією), взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання та захисту авторських прав.
 6. Організація незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, релігійних об’єднань та угруповань, інших громадських організацій.
 7. Організація має наступні назви:

ПОВНА НАЗВА:

українською мовою: ТВОРЧА СПІЛКА «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ»;

англійською мовою: ART UNION «MYKOLAIV REGION ORGANIZATION OFNATIONAL UNION OF ARCHITECTS OF UKRAINE«.

СКОРОЧЕНА НАЗВА:

українською мовою: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСАУ;

англійською мовою: : MYKOLAIV REGION ORGANIZATION NSAU.

 1. Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатки, штампи.
 2. Організація є неприбутковою організацією відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Включення Спілки у «Реєстр неприбуткових установ та організацій» та присвоєння їй ознаки неприбутковості здійснюється органами державної фіскальної служби у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. Організація не відповідає по зобов’язаннях держави, її установ та організацій, так як і держава не відповідає по зобов’язаннях Організації.
 2. Організація не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, створених нею підприємств і організацій та будь-яких інших підприємств, установ та організацій, так як і вони не відповідають по зобов’язаннях Організації.
 3. Творча спілка «Миколаївська обласна організація Національної спілки архітекторів України» легалізується шляхом реєстрації в органах місцевої виконавчої влади і набуває статус юридичної особи. 
 1. Цілі, завдання та форми діяльності Миколаївської обласної організації НСАУ

 13. Основними цілями Організації є:

 • задоволення та захист законних інтересів членів Організації , надання допомоги у вирішенні їх проблем, координація їх колективних зусиль для всебічного розвитку архітектури і містобудування України;
 • турбота про правовий, соціально-економічний та професійний захист членів Організації;
 • створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Організації, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
 • створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного архітектурного середовища.
 1. Основними завданнями та формами діяльності Організації є:
 • забезпечення вільного розвитку і конкуренції творчих напрямків і шкіл в архітектурі України;
 • сприяння вдосконаленню творчої майстерності кожного члена Організації;
 • захист авторських та суміжних прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Організації, організаційно-правова допомога при здійсненні професійної діяльності, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
 • сприяння культурного розвитку і естетичному вихованню населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • заохочення українських та іноземних митців архітектури шляхом встановлення премій, присвоєння нагород, почесних грамот.
 1. Для виконання статутних завдань Організація в установленому порядку має право:
 • здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому чинним законодавством України порядку для виконання своїх статутних завдань;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої та законні інтереси членів Організації у державних органах, судах та громадських організаціях;
 • брати участь у громадсько-політичному житті України, за дорученням органів законодавчої та виконавчої влади залучатися до підготовки законопроектів, директивних та нормативних документів з питань архітектури і містобудування, розроблення програм національно-культурного розвитку, репрезентації України в різних сферах міжнародного культурного життя, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходах;
 • рекомендувати кандидатів на зайняття посад головних архітекторів місцевих органів містобудування і архітектури;
 • подавати пропозиції  до  персонального   складу   архітектурно-містобудівних   рад   при   місцевих  органах  містобудування  і  архітектури;
 • представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, почесними грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва; володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника чи орендаря відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснювати за підтримки держави професійний та соціально-економічний захист членів Спілки, охорону їх авторських та суміжних права, організаційно-правову допомогу у здійсненні ними професійної діяльності;
 • створювати координаційні, фахові творчо-проблемні та професійно-експертні ради за напрямками творчої діяльності, які у своїй діяльності керуються відповідними положеннями, що затверджуються керівними органами Організації;
 • створювати Архітектурний фонд Організації, Молодіжну секцію Організації , інші об’єднання;
 • з метою здійснення статутних завдань і цілей у встановленому чинним законодавством України порядку створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визначається законодавством України, статутом Організації, а також їхніми власними статутами (положеннями);
 • разом з органами державної влади здійснювати професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури у разі надання відповідних повноважень;
 • створювати Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, здійснювати організаційне забезпечення її діяльності та проведення курсів підвищення кваліфікації архітекторів – відповідальних виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури у разі надання відповідних повноважень;
 • створювати в своєму складі об’єднання сертифікованих архітекторів – місцевий підрозділ Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України;
 • приймати участь у страхуванні професійної відповідальності архітекторів;
 • організовувати проведення теоретичних досліджень у сфері архітектури та містобудування;
 • проводити підготовку експертних висновків щодо спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи, пов’язані із створенням об’єктів архітектури;
 • приймати участь в роботі організацій з експертизи містобудівної та проектної документації та проводити експертизу відповідних проектів;
 • організовувати власними силами, здійснювати допомогу і нагляд в організації та проведенні іншими установами архітектурних і містобудівних конкурсів;
 • організовувати і проводити виставки, огляди-конкурси, творчі обговорення об’єктів архітектури, проблем забудови поселень;
 • здійснювати видавничу діяльність згідно із власними завданнями.
 1. Члени Організації, їх права і обов’язки 
 1. Членство в Організації – індивідуальне. Членами Організації можуть бути професійні творчі працівники – архітектори – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають вищу архітектурну освіту, досягли високого професійного рівня, мають відповідний особистий творчий доробок у сфері архітектурної та містобудівної діяльності, а також в науковій, педагогічній або  адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, визнають програму, Статут Організації, Правила професійної етики архітектора, Стандарти професійної діяльності архітектора, беруть участь у діяльності Організації та сплачують членські внески, фінансову допомогу чи добровільні пожертвування.
 2. Особи, які не мають вищої архітектурної освіти, можуть бути прийняті в члени Організації, якщо вони займаються архітектурною діяльністю не менше 10 років поспіль або багато років творчо співпрацюють з архітекторами, сприяють розвитку та пропаганді архітектури, зробили значний особистий внесок у розвиток архітектури України.

Особам, що одержали кваліфікаційний сертифікат архітектора та вступили до об’єднання сертифікованих архітекторів у складі НСАУ (Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України), надається статус асоційованих членів НСАУ. 

 1. За виняткові заслуги перед Організацією, членам Організації, може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. 
 1. Прийняття в члени НСАУ здійснюється Організацією на підставі заяв кандидатів у члени Організації з письмовим зобов’язанням про дотримання ними Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної діяльності архітектора, з послідуючим затвердженням Правлінням НСАУ. До заяв додаються рекомендації від двох членів Організації і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата. Порядок прийому у члени Організації та виключення з неї визначаються у спеціальному положенні, що затверджується Правлінням НСАУ.

Члени Молодіжної секції НСАУ мають статус асоційованого члена та є кандидатами у члени НСАУ. Порядок утворення та діяльності Молодіжної секції, процедура набуття статусу члена Молодіжної секції визначається відповідним положенням, яке приймається та затверджується Правлінням НСАУ.

 1. Члени НСАУ отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка. Члени Молодіжної секції НСАУ отримують членську картку встановленого Правлінням НСАУ зразка.
 2. Членство в Організації припинається за заявою члена Організації, у разі смерті або за рішенням керівних органів Організації.

Підставою для виключення з членів Організації за рішенням керівних органів Організації є систематичне або грубе порушення Статуту Організації, Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної діяльності архітектора, або несплата встановлених членських внесків без поважних причин на протязі більше одного року.

Виключення із членів НСАУ здійснюється за рішенням загальних зборів Організації з наступним затвердженням Правлінням Національної спілки архітекторів України.

 1. При виході або виключенні з числа членів Організації вступні і членські внески поверненню не підлягають.
 2. Члени Організації мають право:
 • брати участь у громадській роботі робочих та керівних органів Організації, утворених нею установ, підприємств і організацій, вносити пропозиції щодо поліпшення їх діяльності;
 • давати рекомендації архітекторам для вступу у члени Організації;
 • обирати та бути обраними до керівних та робочих органів Організації;
 • звертатися у всі органи НСАУ за захистом і підтримкою своїх прав, інтересів, а також з питаннями, заявами, пропозиціями і вимогами відповіді по суті свого звернення;
 • користуватися усіма видами творчої, фахової, правової, соціально-економічної, побутової допомоги, необхідної для здійснення своєї професійної діяльності, а також пільгами, що надаються членам НСАУ;
 • користуватися всіма видами культурного, матеріального та іншого забезпечення і відпочинку, що є в розпорядженні Організації;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів на особистій або колективній основі, проходити навчання та стажування у зарубіжних архітектурних школах, приймати участь у міжнародних професійних конкурсах, семінарах, форумах, тощо.
 1. Члени Організації зобов’язані:
 • дотримуватися вимог Статуту Організації, Статуту НСАУ, рішень колективних органів Організації та НСАУ;
 • бути на обліку в Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України і брати участь у здійсненні статутних цілей та завдань Організації. Член НСАУ не має права одночасно знаходитися на обліку в двох або декількох місцевих організаціях НСАУ;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески (у разі зміни місця проживання встати на облік в організації за новим місцем проживання, розрахувавшись по членських внесках з попередньою організацією);
 • дотримуватись Правил професійної етики архітектора, Стандартів професійної діяльності архітектора.
 1. Інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни, бойових дій та прирівняні до них особи від сплати вступних та членських внесків звільняються. Організація визначають розмір членських внесків для працюючих і непрацюючих пенсіонерів.

         4. Структура, органи керівництва і контролю Організації

26.  Структура Організації будується за територіально-виробничим принципом.
Первинні підрозділи Організації створюються при чисельності  не менше трьох членів НСАУ.

Організація Спілки повинна зареєструватись в органах місцевої виконавчої влади і набути статус юридичної особи.

Організація діє згідно свого Статуту, який не суперечить Статуту Національної спілки архітекторів України, затверджується Правлінням Національної спілки архітекторів України.  Статут Організації приймається загальними зборами Організації.

Миколаївська обласна організація НСАУ є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України.

Найвищим керівним органом Організації є загальні збори членів Спілки, які скликаються не рідше двох раз на рік на підставі рішення правління Організації. Час, місце скликання і порядок денний оголошується правлінням Організації не пізніше як за 5 днів до зборів.

Загальні звітно-виборчі збори Організації скликаються не рідше одного разу на три роки. Збори правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 чисельності членів Організації. Збори ухвалюють рішення простою більшістю голосів, а зміни та доповнення до Статуту, реорганізація або ліквідація Організації — 3/4 присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування більшістю присутніх членів Організації.

У разі неможливості (хвороба, відрядження, тощо) члена Організації прийняти участь в загальних зборах (конференції), він заздалегідь повідомляє правління Організації і за таких підстав його відсутність не впливає на кворум загальних зборів.

Особам, що на цей час не приймають участі в діяльності Організації , але за період своєї професійної діяльності внесли вагомий вклад в розвиток архітектури місця Миколаєва, Миколаївської області тощо, надається статус почесного ветерана Миколаївської обласної організації НСАУ з включенням в Почесний список ветеранів НСАУ.

Для поліпшення роботи Організації почесні ветерани виключаються зі списку членів Організації.

Загальні збори Організації (або конференція представників первинних організацій) скликаються раз на три роки, на яких, керуючись Статутом Організації, обираються її керівні органи – голова правління, правління та ревізійна комісія Організації.

Чисельний склад і порядок формування правління та ревізійної комісії Організації визначаються найвищим керівним органом Організації у відповідності до норм Статуту Організації.

Голова правління та правління Організації обираються прямим таємним голосуванням учасників загальних зборів строком на три роки і є керівним органом місцевої організації між загальними зборами, підзвітні їм та у відповідності з їхнім рішенням провадять всю творчу, громадську, соціально-побутову, організаційну і фінансово-господарську діяльність місцевої організації.

Голова правління обирається не більше як на два терміни поспіль, що обраховується з моменту прийняття загальними зборами Організації зазначеного рішення.

Позачергові загальні збори скликаються на підставі рішення правління Організації або на вимогу не менше третини чисельності всіх членів Організації в термін не пізніше, як через місяць після рішення про його скликання, якщо до скликання чергових зборів залишилося не менше п’яти місяців.

 1. Загальні збори Організації:
 • затверджують Статут  Організації, вносять до нього зміни та доповнення;
 • заслуховують та затверджують звіти голови та Правління Організації, Ревізійної комісії та інших установ Організації;
 • визначають основні напрями діяльності Організації на черговий період, перспективи розвитку архітектури і містобудування в місті Миколаєві та області;
 • визначають структуру, чисельність та порядок формування керівних органів Організації;
 • обирають терміном на три роки Правління, голову правління та склад Ревізійної комісії  Організації;
 • обговорюють та приймають рішення з найбільш важливих і актуальних творчих питань розвитку архітектури України та організаційних проблем життєдіяльності Спілки;
 • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
 • розглядають всі важливі питання діяльності Організації.
 1. В період між загальними зборами діяльністю Організації керує правління, яке скликає свої засідання не менше 2 разів на рік. Рішення правління приймається простою більшістю голосів.

Правління Організації:

 • організовує та контролює виконання рішень загальних зборів Організації, пленумів та з’їздів НСАУ;
 • скликає загальні збори Організації;
 • визначає структуру та розподіл обов’язків між членами правління;
 • здійснює прийом до членів Спілки;
 • організовує спільну діяльність з іншими творчими спілками та громадськими організаціями;
 • затверджує щорічно бюджет Організації;
 • звітує про свою діяльність перед загальними зборами Організації.
 1. Голова  правління  Організації:
 • здійснює керівництво  поточною  організаторською,  соціально — побутовою, виробничо — господарською та фінансовою діяльністю  за  погодженням  з  правлінням Організації;
 • представляє Організацію  у  відносинах  з   державними органами і  громадськими  організаціями України та у міжнародних відносинах;
 • координує програми діяльності творчих та виробничих органів Організації;
 • організовує виконання рішень правління Організації та правління НСАУ;
 • пропонує загальним   зборам   Організації   кандидатуру свого заступника, склад правління Організації;
 • щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах Організації.

При відсутності голови Організації його обов’язки виконують члени правління, або заступник голови (зі складу правління) .

 1. Ревізійна комісія Організації незалежна від керуючих органів Організації в своїй діяльності:
 • контролює дотримання Статуту, рішень загальних зборів Організації;
 • обирає з свого складу голову, заступників голови і секретаря комісії;
 • проводить засідання не рідше двох разів на рік;
 • здійснює постійний  контроль  за  фінансово-господарською діяльністю Організації;
 • звітує про свою діяльність на загальних зборах Організації.

Члени ревізійної комісії беруть участь в засіданнях правління з правом дорадчого голосу.
Всі   творчі   та   виробничі   установи   Організації   зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу ревізійної комісії.
Правління   Організації,   його   голова   і   ревізійна комісія обираються строком на три роки прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів.

 1. Кошти та майно Організації

31.  Джерелами формування майна і коштів Організації є:

 • вступні і членські внески членів Спілки, безповоротна допомога чи добровільні пожертвування;
 • винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 • фінансування з державного бюджету України;
 • доходи (прибутки) Організації, а також підприємств, установ Організації, отримані внаслідок їх виробничо-господарської діяльності, в тому числі від здавання в оренду приміщень в будинках, які є власністю Організації і знаходяться на балансі Організації, та майна Організації, використовуються виключно для фінансування видатків Організації, реалізації мети (цілей, завдань) напрямів діяльності, визначених установчими документами;
 • забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, учасників, членів організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • добровільні і благодійні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, як українських, так і іноземних, допомога майном, роботами та послугами, що надаються безкоштовно;
 • відрахування і доходи, які одержує Організація в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Організація  має  статус  неприбуткової.
Організація і створені нею установи в установленому порядку можуть вести оперативний чи бухгалтерський облік, статистичну звітність.

 1. Майно Організації відображається на її балансі, який складається у порядку, встановленому законодавством України. Право розпоряджатися і управляти нерухомим майном Організації належить Правлінню Організації.
 1. Переказ або видача грошових коштів з рахунків Організації проводиться за розпорядженням голови Організації, який відповідає за фінансово-господарську діяльність Спілки, або його заступника.
 1. Припинення діяльності Організації 
 1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.
 1. Реорганізація або ліквідація Організації відбувається за рішенням загальних зборів, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів Організації, у випадках, передбачених законом, на підставі рішення суду в разі порушення чинного законодавства України.
 1. В разі ліквідації Організації її активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зараховуються до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи ( в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення ).

Кошти, одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком архітектурної галузі України.

 1. Майно, передане Організації її членами та третіми особами у користування, повертаються у натуральній формі без винагороди.
 1. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.