Устав

СТАТУТ

Миколаївської областної організації

Національної спілки архітекторів України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Миколаївська обласна організація Національної спілки архітекторів України (далі «Організація») є підрозділом всеукраїнської творчої спілки — суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів Миколаївської області.

2. Організація покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, об’єднанню зусиль членів Організації по вирішенню творчих та соціально-економічних питань.

3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту Національної спілки архітекторів України (далі НСАУ) та цього Статуту.

4. Діяльність Організації поширюється на територію Миколаївської області.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5. Основна мета діяльності Організації:

 • розвиток архітектури Миколаївської області, міжнародної співпраці архітекторів, захист історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень області.

Основними завданнями Організації є:

 • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків і шкіл в архітектурі, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Організації;
 • захист законних авторських, професійних, соціально-економічних   інтересів   членів   Організації,   сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • збереження історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень області;
 • культурний розвиток і естетичне виховання населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти.

6. Для виконання статутних завдань Організація в установленому порядку:

 • бере участь у громадсько-політичному житті Миколаївської області, вносить пропозиції до органів влади і управління з питань архітектури і містобудування;
 • рекомендує кандидатів на зайняття посад головних архітекторів місцевих органів містобудування і архітектури;
 • погоджує персональний склад архітектурно-містобудівних рад при місцевих органах містобудування і архітектури;
 • подає пропозиції про відзначення архітекторів членів Організації за видатні досягнення в розвитку архітектури;
 • подає пропозиції щодо визначення державної політики у сфері оплати праці членів Організації,   страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Організації, а також їхніми власними статутами;
 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства і госпрозрахункові організації після реєстрації їх в установленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
 • організує творчі конкурси, виставки, салони-продаж, огляди, диспути та інше;
 • здійснює видавничу діяльність згідно із завданнями Організації.

3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ»ЯЗКИ.

7. Членами Спілки можуть бути архітектори, які мають вищу архітектурну освіту, вагомий особистий творчий доробок в сфері проектування і будівництва, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, визнають програму, Статут Національної спілки архітекторів України, Статут Організації та Кодекс професійної етики архітектора.

8. Представники інших професій, як виняток, приймаються до Спілки, якщо вони займаються архітектурною діяльністю, або творчо співпрацюють з архітекторами, сприяючи розвитку і пропаганді архітектури, не менше 10 років.

9. Прийом до Спілки здійснюється на підставі заяв архітекторів правлінням Організації з послідуючим затвердженням президією правління НСАУ. До заяви додаються рекомендації від двох членів
Організації   і   документи,   що   підтверджують   творчий   доробок кандидата.

10. Члени Спілки отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка.

11. Членство в Спілці припиняється за заявою члена Спілки. Підставою для виключення зі Спілки є порушення Статуту Національної спілки архітекторів України, Статуту Організації та Кодексу професійної етики архітектора або несплата встановлених членських внесків на протязі більше 1 року.

12. При виході або виключені з числа членів Спілки членські внески поверненню не підлягають.

Члени Спілки мають право:

 • брати участь у роботі Організації і НСАУ, вносити пропозиції щодо поліпшення їх діяльності;
 • давати рекомендації архітекторам для вступу у члени Спілки;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Організації та НСАУ;
 • користуватися усіма видами творчої, правової, соціально-побутової допомоги, а також пільгами, що надаються членам Організації;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів на особистій або колективній основі, приймати участь у міжнародних професійних конкурсах, семінарах, форумах, тощо;
 • створювати архітектурно-творчі майстерні як підприємства Організації.

14. Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Національної спілки архітекторів України та цього Статуту;
 • бути на обліку в Організації і приймати участь в її роботі;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • дотримуватися Кодексу професійної етики архітектора.

15. Інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи від сплати вступних та членських внесків звільняються.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ.

16. Структура Організації будується за територіально-виробничим принципом.   Первинні   підрозділи   Організації   створюються   при чисельності не менше трьох членів Спілки.

Організація набуває прав юридичної особи після її реєстрації в установленому порядку. Вона діє згідно свого Статуту, який не суперечить Статуту Національної спілки архітекторів України, затверджується президією правління Національної спілки архітекторів України. Статут Організації приймається загальними зборами Організації.

Миколаївська організація є місцевим творчим осередком Національної спілки архітекторів України.

Вищим керівним органом Організації є загальні збори членів Спілки, які скликаються не рідше одного разу на рік на підставі рішення правління Організації. Час, місце скликання і порядок денний оголошується правлінням Організації не пізніше як за 15 днів до зборів.

Звітно-виборчі збори скликаються не рідше одного разу на три роки. Збори правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 чисельності членів осередку. Збори ухвалюють рішення простою більшістю голосів, а зміни та доповнення до Статуту — 2/3 присутніх на зборах.

Позачергові загальні збори скликаються на підставі рішення правління Організації або на вимогу не менше третини чисельності всіх членів Організації в термін не пізніше, як через місяць після рішення про його скликання, якщо до скликання чергових зборів залишилося не менше п’яти місяців.

17. Загальні збори Організації:

 • приймають, змінюють і доповнюють Статут та програму

Організації;

 • обговорюють і приймають рішення з найбільш важливих і актуальних творчих   питань розвитку   архітектури   та організаційних проблем;
 • заслуховують звіти правління і ревізійної комісії;
 • визначають розмір вступних та членських внесків до Спілки;
 • приймають рішення про припинення діяльності Організації;
 • обирають делегатів з’їздів НСАУ згідно з нормами представництва (голова правління Організації стає
  делегатом з’їзду автоматично).

18. В період між загальними зборами діяльністю Організації керує правління, яке скликає свої засідання не менше 2 разів на рік. Рішення правління приймається простою більшістю голосів.

Правління Організації:

 • організовує та контролює виконання рішень загальних зборів Організації, пленумів та з’їздів НСАУ;
 • скликає загальні збори Організації;
 • визначає структуру та розподіл обов’язків між членами правління;
 • здійснює прийом до членів Спілки;
 • організовує спільну діяльність з іншими творчими спілками та громадськими організаціями;
 • затверджує щорічно бюджет Організації;
 • звітує про свою діяльність перед загальними зборами Організації.

19. Голова Організації:

 • здійснює керівництво поточною організаторською, соціально — побутовою, виробничо — господарською та фінансовою діяльністю за погодженням з правлінням Організації;
 • представляє Організацію у відносинах з державними органами і громадськими організаціями України та у міжнародних відносинах;
 • координує програми діяльності творчих та виробничних органів Організації;
 • організовує виконання рішень правління Організації та правління НСАУ;
 • пропонує загальним зборам Організації кандитатуру свого заступника, склад правління Організації;
 • щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах Організації.

При відсутності голови Організації його обов’язки виконує заступник голови.

20. Ревізійна комісія Організації незалежна від керуючих органів Організації в своїй діяльності:

 • контролює дотримання Статуту, рішень з’їздів і пленумів НСАУ та загальних зборів Організації;
 • обирає з свого складу голову, заступників голови і секретаря комісії;
 • проводить засідання не рідше двох разів на рік;
 • здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації;
 • звітує про свою діяльність на загальних зборах Організації.

Члени ревізійної комісії беруть участь в засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Всі   творчі   та   виробничі   установи   Організації   зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу ревізійної комісії

Правління   Організації,   його   голова   і   ревізійна комісія обираються строком на три роки прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів.

5. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

21. Кошти Організації складаються з:

 • вступних і членських внесків;
 • доходів від виробнично-господарської діяльності установ, організацій, підприємств Організації;
 • добровільних і благодійних внесків окремих осіб та організацій (як вітчизняних, так і зарубіжних);
 • надходжень з державного бюджету;
 • інших відрахувань і доходів, які одержує Організація в
  установленому порядку.

Організація має статус неприбуткової.

Організація і створені нею установи в установленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

22. Майно Організації відображається на її балансі, який складається у порядку, встановленому законодавством України. Право розпоряджатися майном Організації належить правлінню Організації. Продаж нерухомого майна може здійснюватися за погодженням з правлінням НСАУ.

23. Переказ або видача грошових коштів Організації з рахунків проводиться за розпорядженням голови Організації, його заступника та головного бухгалтера.

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ.

24. Організація — територіальний підрозділ Національної спілки архітекторів   України,   є   юридичною   особою,   знаходиться   на самостійному балансі, має рахунки в установах банків, печатку і штамп   із   своїм найменуванням,   зразки   яких   затверджуються правлінням і реєструються в установленому порядку.

25. Організація   не відповідає по   зобов’язаннях своїх членів і створених нею підприємств і організацій, так як і вони — по зобов’язаннях Організації.

26. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за погодженням з правлінням   НСАУ. Реорганізація здійснюється за рішенням 2/3 присутніх на загальних зборах Організації або на підставі рішення суду.

27. Кошти та інше майно Організації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках,
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямову-ються в доход держави.

28. Місцезнаходження правління Організації — м. Миколаїв.,